Novia, C., Hasanah, L., & Amalia, M. (2022). Dampak Digitalisasi Marketing Terhadap Daya Saing UKM Tahu. Jurnal Pertanian Terpadu, 10(2), 115-122. https://doi.org/10.36084/jpt.v10i2.448